Algemene Voorwaarden van Magical Healing Touch: MHT

 

Artikel 1: Definities

 

 1. Behandelaar: Hanneke Coenraads
 2. Cliënt: de wederpartij van MHT
 3. Behandeling: Diverse behandelingen op basis van Access Consciousness
 4. Overeenkomst: de afspraak voor één behandeling

 

 

Artikel 2: Toepasselijkheid

 

 1. Op alle overeenkomsten tussen de behandelaar enerzijds en de cliënt anderzijds zijn onder uitdrukkelijke uitsluiting van andere Algemene Voorwaarden uitsluitend deze Algemene Voorwaarden van toepassing.
 2. Acceptatie van een (prijs)afspraak c.q. het op andere wijze tot stand komen en/of voortzetten van een overeenkomst houdt in dat de cliënt de toepassing van de Algemene Voorwaarden heeft aanvaard en afstand doet van de toepasselijkheid van eventueel algemene voorwaarden van de cliënt.
 3. Afwijkingen van de Algemene Voorwaarden zullen slechts van kracht zijn indien deze schriftelijk door de behandelaar zijn bevestigd. In dit geval blijven de overige bepalingen onverkort van kracht.

 

 

Artikel 3: Totstandkoming en wijziging overeenkomst

 

 1. Een overeenkomst tussen de behandelaar en de cliënt komt tot stand door een schriftelijke acceptatie van de (prijs)afspraak door de cliënt of een mondelinge bevestiging hiervan.
 2. Indien een acceptatie van een prijsopgave voorbehouden en/of wijzigingen van de zijde van de cliënt inhoudt, komt de overeenkomst pas tot stand nadat de behandelaar schriftelijk heeft ingestemd met deze voorbehouden en/of wijzigingen.
 3. Wijzigingen van dan wel aanvullingen op de overeenkomst komen slechts tot stand nadat beide partijen deze mondeling of schriftelijk hebben bevestigd.

 

 

Artikel 4: Duur overeenkomst en ontbinding

 

 1. Tenzij in de overeenkomst anders is bepaald, wordt deze aangegaan voor de duur van één behandeling. Na afloop van een behandeling kan de overeenkomst in overleg tussen beide partijen worden verlengd.
 2. Ieder der partijen is, onverminderd het recht op vergoeding van kosten, schade en rente, gerechtigd de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst met onmiddellijke ingang bij aangetekende brief te ontbinden indien:
 • De wederpartij één of meer van haar verplichtingen niet is nagekomen en nalatig is aan haar verplichtingen te voldoen binnen een aan haar bij aangetekende brief voor nakoming gestelde termijn, tenzij de tekortkoming(en) van dusdanige aard of geringe betekenis is (zijn) dat deze in redelijkheid geen ontbinding rechtvaardigen.
 • Voor de wederpartij faillissement of surseance van betaling wordt aangevraagd of verleend, dan wel maatregelen worden getroffen die duiden op beëindiging of staking van de onderneming.

 

 

Artikel 5: Annulering

 

 1. Annulering van een afspraak dient uiterlijk 24 uur vóór het afgesproken tijdstip te geschieden.
 2. Voor annulering van behandelingen gelden de volgende annuleringsvoorwaarden:
 • Bij annulering tot 24 uur voor aanvang van een behandeling is de cliënt geen kosten verschuldigd.
 • bij annulering binnen 24 uur voor aanvang van een behandeling is de cliënt 100% van het bedrag voor de behandeling verschuldigd, tenzij bij de annulering direct een nieuwe afspraak wordt gemaakt. Indien de nieuwe afspraak wederom wordt geannuleerd, is de cliënt alsnog 100% van het bedrag voor de behandeling verschuldigd, ongeacht het tijdstip van annulering.
 • Indien de cliënt zonder voorafgaande berichtgeving niet verschijnt op een afspraak voor een behandeling, is de cliënt 100% van het bedrag voor de behandeling verschuldigd.

De behandelaar is in redelijkheid gerechtigd een reeds geplande afspraak te wijzigen voor wat betreft de datum en het tijdstip. De behandelaar zal dit naar vermogen uiterlijk 48 uur voor het afgesproken tijdstip aan cliënt kenbaar maken. Client heeft te allen tijde het recht de afsprak bij een wijziging door de behandelaar te annuleren zonder dat cliënt hiervoor kosten aan de behandelaar verschuldigd is.

 

 

Artikel 6: Geheimhouding en inzagerecht

 

 1. De behandelaar zal alle informatie betreffende de cliënt die hij/zij verkrijgt bij de uitvoering van haar diensten vertrouwelijk behandelen en deze informatie niet aan derden ter hand stellen, behoudens voor zover behandelaar daartoe wettelijk verplicht is of aan de behandelaar hiervoor van de cliënt schriftelijke toestemming heeft verkregen.
 2. De behandelaar zal een geheimhoudingsplicht, zoals beschreven in lid 1, opleggen aan haar medewerkers en aan eventueel ingeschakelde derden.

 

 

Artikel 7: Tarieven

 

 1. De tarieven voor behandelingen zijn gebaseerd op de meest recente tarievenlijst en/of worden vermeld bij het afsluiten van de overeenkomst.

 

 

Artikel 8: Betaling en facturering

 

 1. Een behandeling dient direct na de voltooiing hiervan contant te worden voldaan. Op verzoek van de cliënt kan een kwitantie worden verstrekt.
 2. Ingeval een behandeling wordt geannuleerd en hiervoor kosten zijn verschuldigd, zoals aangegeven in Artikel 5., zal cliënt hiervoor van de behandelaar een factuur ontvangen.
 3. Tenzij mondeling of schriftelijk anders overeengekomen, dient de cliënt de factuur binnen 14 dagen na factuurdatum zonder enig beroep op verrekening aan de behandelaar te betalen.

 

 

Artikel 9: Aansprakelijkheid

 

 1. Bij de uitvoering van de behandeling door de behandelaar is sprake van een inspanningsverplichting.
 2. De behandelaar geeft op geen enkele wijze een geneeskundige garantie af noch is zij op enige wijze aansprakelijk voor medische complicaties, die zich tijdens dan wel na uitvoering van haar behandeling(en) bij de cliënt, voordoen welke niet te wijten zijn aan een zwaarwegende toerekenbare tekortkoming van de behandelaar. De behandelaar is op geen enkele wijze aansprakelijk voor gevolgschade.
 3. De behandelaar is niet aansprakelijk voor zover schade voortvloeit uit het feit dat de cliënt door de behandelaar mondelingen of schriftelijk adviezen niet naar behoren heeft opgevolgd.
 4. De aansprakelijkheid van de behandelaar voor schade voorvloeiend uit de door hem/haar verrichte diensten is beperkt tot maximaal de kosten van een behandeling.
 5. In alle gevallen is iedere aansprakelijkheid van de behandelaar beperkt tot het bedrag dat in rekening is gebracht aan de cliënt.
 6. De cliënt is verplicht alle maatregelen te treffen die nodig zijn ter beperking van de schade waarvoor hij/zij de behandelaar aansprakelijk wil stellen.

 

 

Artikel 10: Toepasselijk recht en geschillen

 

 1. Op de dienstverlening door de behandelaar is het Nederlands recht van toepassing.
 2. In geschillen voortvloeiend uit of verband houdend met de dienstverlening door de behandelaar die tot de competentie van de rechtbank behoren, is uitsluitend de Rechtbank Amsterdam bevoegd.

 

 

 

 

Amstelveen, 24 juni 2018

 

Hanneke Coenraads       Magical Healing Touch